Geoportal Powiatu Mieleckiego

Dane udostępnione poprzez Geoportal Powiatu Mieleckiego stanowią dostęp do usług (usługa wyszukania, usługa przeglądania) o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010r. nr 76, poz. 489 z późn. zm.) dla zbiorów danych przestrzennych prowadzonych przez Starostę Mieleckiego.

Zawarte w Geoportalu Powiatu Mieleckiego informacje oraz generowane z niego wydruki nie stanowią dokumentów w postępowaniach administracyjnych i innych. Mają one wyłącznie charakter poglądowy i mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej obiektów ewidencji gruntów i budynków oraz obiektów pozostałych baz danych. Kopiowanie i publikowanie danych bez zgody jest zabronione.

Starosta Mielecki nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z tego serwisu.

Wybrane dane naszego serwisu udostępniane są w formie usługi wms pod adresem:
http://mielec.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php
GEOPORTAL - tryb publiczny
Dane kontaktowe z Wydziałem Geodezji Kartografii i Katastru
Dostęp w trybie chronionym

Projekt pn.: "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w powiecie mieleckim wspomagającego świadczenie usług drogą elektroniczną wraz ze zwiększeniem ich zakresu, dostępności i jakości"
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa III Społeczeństwo informacyjne